Obec Sokoľany – oficiálne stránky obce
Dnes je piatok, 03. júl 2015. Meniny má Miloslav. Aktuálny čas

Novinky/Oznamy obecného úradu

www.sokolany.ocu.sk » Novinky/Oznamy
Naposledy aktualizované: 25/06/2015; 16:32
Strana –1–

Pozvánka


V súlade s ustanovením §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva v Sokoľanoch zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 29. 6. 2015 o 18.00 hodine

v zasadačke Obecného úradu v Sokoľanoch, s týmto programom:
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola plnenia prijatých uznesení
 4. Správa o kontrole – hlavný kontrolór
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
 6. Záverečný účet za rok 2014
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok – hlavný kontrolór
 8. Úprava rozpočtu obce
 9. Úprava – plat starostu
 10. VZN 1/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhr. zasobovania vodou a náhr. odvádzania odpadových vôd na území obce
 11. Žiadosti od občanov
 12. Rôzne
 13. Záver
František Beregszászi
starosta obce

25/06/2015; 16:31

Na stránku (Školy » Materská škola) boli pridané nové fotogalérie.
09/06/2015; 17:45

Záverečný účet


01/06/2015; 17:34
Na stránku (» Dokumenty) bol pridaný schválený rozpočet obce Sokoľany na roky 2015 – 2017.
23/03/2015; 21:50

Oznam


Obecný úrad v Sokoľanoch plánuje výstavbu nájomných bytov pre občanov do 35 rokov. V ponuke sú 1, 2 a 3 izbové byty štandardné aj nízko štandardné. Pre plánovaný nájomný bytový dom je vyhradený obecný pozemok na konci „Jakabovej ulice“. Žiadame preto všetkých, ktorí majú vážny záujem o nájomný byt, aby sa prihlásili na obecnom úrade do 31. marca 2015.

02/03/2015; 20:18

Na stránku (Školy » Materská škola) bola pridaná fotogaléria z karnevalu.
16/02/2015; 13:38

Na stránku (» Dokumenty) bol pridaný Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012 o miestnej dani z nehnuteľností.
17/12/2014; 22:36

Na stránku Kultúra a šport » Klub dôchodcov boli pridané fotogalérie Klubu dôchodcov Sokoľany
20/11/2014; 19:15

Voľby do orgánov samosprávy obcí


Na stránke Voľby » Komunálne voľby 2014 sú zverejnené definitívne výsledky Volieb do orgánov samosprávy obce Sokoľany.
15/11/2014; 22:54
Na stránku (» Dokumenty) boli pridané dokumenty na stiahnutie pre stavebné konanie.
22/09/2014; 11:11

Oznam


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 15. november 2014

V obci Sokoľany je utvorený 1 volebný obvod.
Počet poslancov pre funkčné obdobie 2014 – 2018: 9
Počet obyvateľov k 22. 8. 2014: 1316
22/08/2014; 19:05

Oznam


Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 26. 6. 2014 prijalo uznesenie a trojpätinovou väčšinou
schválilo
z dôvodu osobitného zreteľa

zámer prenajať priestory vo vlastníctve obce občianskemu združeniu „ALIEN“, Biela voda 21, 060 01 Kežmarok za účelom zriadenia súkromnej základnej umeleckej školy a súhlasí s územnou pôsobnosťou v obci Sokoľany.
30/06/2014; 19:34
Na stránku (Voľby » Voľba prezidenta 2014) boli pridané výsledky hlasovania v 2. kole Voľby prezidenta SR.
30/03/2014; 11:00
Na stránku (Voľby » Voľba prezidenta 2014) boli pridané výsledky hlasovania v 1. kole Voľby prezidenta SR.
17/03/2014; 20:07

Oznam


Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 6. 3. 2014 prijalo uznesenie a trojpätinovou väčšinou schválilo z dôvodu osobitného zreteľa prenájom priestorov v budove Základnej školy v Sokoľanoch pre elokované pracovisko Strednej odbornej školy Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice, učebný odbor 3161 F praktická žena.

07/03/2014; 17:07
Na stránku boli pridané: Plán činnosti klubu dôchodcov na rok 2014, Výročná správa klubu dôchodcov za rok 2013 (Kultúra a šport » Klub dôchodcov) a Schválený rozpočet obce Sokoľany na roky 2014 – 2016, Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013, Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 (Dokumenty).
26/02/2014; 17:02

Oznam


Obecný úrad žiada občanov, ktorí majú podozrenie, že ich stromy zasahujú do elektrického vedenia a tým spôsobujú pri nepriaznivom počasí výpadky elektrickej energie, aby túto skutočnosť nahlásili na obecnom úrade. Orez takýchto stromov zabezpečí obec v spolupráci so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. zdarma.
01/02/2014; 15:01
Na stránku (Kultúra a šport » Klub dôchodcov) boli pridané fotogalérie.
07/12/2013; 09:55
Na stránku (Voľby » Voľby do VÚC 2013) boli pridané výsledky hlasovania vo Voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2013.
11/11/2013; 17:28
Na stránku (Kultúra a šport » Klub dôchodcov) boli pridané aktuálne informácie - plán činnosti, výročná správa za rok 2012 a fotogaléria z výročnej schôdze 2012.
13/04/2013; 13:37


Strany:  –1–    –2–    –3–    –4–    –5–    –6–    –7–    –8–    –9–